Servicii

Servicii Externe în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

BODY SRL asigura servicii complete în scopul organizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă ale beneficiarilor săi, oferind atât toate elementele informative de sprijin, cât şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la executarea tuturor activităţilor necesare pentru organizarea în conformitate cu legea a activităţiilor obligatorii de securitate şi sănătate în muncă.

PACHETUL LUNAR INCLUDE:

 • Organizerea activității de securitate şi sănătate în muncă în cadrul societăţii Beneficiarului.
 • Asigurarea efectuării instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă personalului nou angajat al societăţii beneficiare, iar după examinarea şi testarea acestora eliberează fişa individuală de instruire (tip) angajaţilor Beneficiarului.
 • Asigurarea tematicii instruirii la locul de muncă şi celei periodice pentru toate locurile de muncă ale Beneficiarului.
 • Asigurarea informării şi acordarea de consultanţă persoanelor desemnate privind instruirea lucrătorilor Beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Coordonează şi controlează activitatea de informare şi instruire din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pe care o întreprind conducătorii locurilor de muncă.
 • Instruirea, testarea şi examinarea pe linie de securitate în muncă a personalului stabilit şi comunicat în scris de către Beneficiar, pentru anumite funcţii şi meserii specifice societăţii (şef echipă, şef formaţie, maiştrii, şef punct de lucru, mecanic la utilaje de mica mecanizare, electricieni, legatori de sarcină); facând parte din comisia Beneficiarului care eliberează decizii şi autorizaţii interne nominale, semnate de conducerea Beneficiarului, supervizând testarea tuturor salariaţilor de la locurile de muncă.
 • Analizarea nivelului cunoştinţelor angajaţilor Beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi propune acestuia măsuri de îmbunătăţire a situaţiei constatate, atunci când este cazul.
 • Elaborarea instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă la locurile de muncă ale Beneficiarului.
 • Ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi bolilor profesionale ale Beneficiarului în registrele speciale ale acestuia.
 • Întocmirea rapoartelor necesare autorităţilor competente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în numele Beneficiarului.
 • Participarea la stabilirea pentru lucrătorii Beneficiarului, prin fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform funcţiilor exercitate.
 • Stabilirea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor Beneficiarului (afişe, pliante, filme, etc. cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă).
 • Efectuarea controlului locurilor de muncă ale Beneficiarului cu privire la respectarea prevederilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Asigurarea instruirii specifice a lucrătorilor ce aparţin altor societăţi comerciale care desfăşoară activităţi temporare în societatea Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului.
 • La solicitarea Beneficiarului propune spre aprobare încă din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor tehnice ale Beneficiarului, precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricatie ale acestuia, soluţii conforme legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin a căror aplicare să fie eliminate şi/sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a salariaţilor Beneficiarului şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
 • Prezentarea documentelor şi oferirea informațiilor solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor.
 • Întocmirea şi propunerea spre aprobare Beneficiarului a Planul de prevenire şi protecţie.
 • La solicitarea Beneficiarului, participă la verificarea, ce are loc periodic, dar nu la mai mult de un an, privind încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organisme abilitate şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul.
 • Elaborarea şi propuneea spre aprobare Beneficiarului, a necesarului de dotare a personalului cu echipamente individuale de protecţie; participă la recepţia mijloacelor de protectie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor in funcţiune.
 • Colaborarea cu serviciul medical al Beneficiarului pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc, de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare.
 • Colaborarea cu serviciul medical al Beneficiarului în fundamentarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv îmbunătăţirile din punct de vedere ergonomic al locurilor de muncă.
 • La solicitarea Beneficiarului va întocmi “Convenţia pe line de Securitatea Muncii”, anexa la contractul economic pe care îl va încheia Beneficiarul cu alţi agenti economici atunci când realizează lucrări în comun.
 • Stabilirea si ţinerea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific.
 • Informarea conducerii Beneficiarului cu privire la realizarea măsurilor stabilite de organele de control. -Acordarea de consultanţă de specialitate în vederea îndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii 319/2006.